STROKA

Profesionalna etika

Kodeks profesionalne etike ZNS >>> več
Profesionalna etika je sistem etičnih norm in načel, ki veljajo za posebne poklicne skupine in za posameznike v njih.

Tako kot to velja za druge profesije je pomembno, da tudi opravljanje nadzorniške funkcije določa profesionalna etika in kultura zapisana v Kodeksu profesionalne etike ZNS. Kodeks vsebuje temeljna načela za etično profesionalno delovanje članov nadzornih svetov in predstavlja osnovo za delovanje članov nadzornega sveta, ki se dopolnjuje z vsemi drugimi priporočili dobre prakse na tem področju.

Priporočila dobre prakse:
>>> več

ZNS je svoj prvi etični kodeks oblikovalo ob ustanovitvi leta 1997 in ga prvič prenovilo leta 2006.Trenutno veljavna različica iz leta 2014 je tako druga posodobitev tega kodeksa. Pri tem smo se zgledovali po podobnih kodeksih ravnanja in etike nam sorodnih združenj v tujini.

Namen kodeksa je dodatno poudariti pomen profesionalnega ravnanja članov organov nadzora, ki mora temeljiti na etičnih načelih, strokovnosti in odgovornosti. Čeprav se k njegovemu spoštovanju zavezujejo člani ZNS, pa je njegov namen k temu spodbuditi  vse člane NS in komisij.

NAČELA KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ZNS:
1. načelo - Odgovoren sprejem članstva
2. načelo - Delovanje v interesu družbe
3. načelo -  Pošteno opravljanje funkcije
4. načelo - Strokovno in aktivno opravljanje funkcije
5. načelo - Samokritičnost
6. načelo - Varovanje ugleda


Priporočena gradiva: